Apel zbiorowy w przedmiocie Ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Apel zbiorowy w przedmiocie Ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Warszawa, 31 października 2022

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczpospolitej Polski

Dotyczy : Apel zbiorowy w przedmiocie Ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej

Szanowny Panie Prezydencie,

27 października 2022 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przegłosował przyjęcie Ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Główną przesłanką ustawy jest konieczność ochrony przed wzrostem cen energii elektrycznej dla firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych.

Wszyscy jesteśmy zdania, że jest to bardzo ważna ustawa, niezbędna w przeciwdziałaniu wysokim cenom energii elektrycznej, które osłabiają sytuację finansową odbiorców energii. Trzeba jednak podkreślić, że kształt jaki tej ustawie nadano powoduje, że liczne podmioty z branży energetycznej zauważają poważne zagrożenia dla swojej działalności, a interes obywateli nie jest chroniony w wystarczającym stopniu. Powstaje zagrożenie dla konkurencji na rynku energii elektrycznej oraz dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii.

W dniu 18 października 2022, na dzień przed pierwszym czytaniem projektu ustawy, to Ministerstwo Aktywów Państwowych podało informację o zagrożeniu upadłością części firm energetycznych i szacunku strat dla spółek obrotu, które wyniosą kilkanaście miliardów złotych.

Spółki obrotu energią zgodnie przewidują, że oferowane rekompensaty nie pokryją ponoszonych przez nie kosztów działalności, a przewidywany „odpis na Fundusz” dodatkowo je obciąży. W kolejnym dniu, 19 października 2022, podczas pierwszego czytania projektu ustawy, Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw zajął stanowisko, aby w projekcie ustawy uwzględnić również interesy małych i średnich przedsiębiorstw z sektora energetycznego. Również interesy branży producentów energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii („OZE”) i przedsiębiorstw zaangażowanych w rozwój technologii OZE zostały według jej przedstawicieli, naruszone wskutek założeń projektu ustawy. Ustawa wprowadza niepewność co do przyszłej dynamiki rozwoju inwestycji w OZE, obniżając ich atrakcyjność i zmieniając radykalnie zasady, na bazie których uznawano je za właściwy kierunek rozwoju, zgodny z polityką energetyczną Rzeczpospolitej Polskiej.

Wymaga uwagi, że przedmiotowa ustawa wykracza zdecydowanie poza zakres przewidziany unijnym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii, które nie nakłada na państwa członkowskie konieczności stosowania tak daleko idących rozwiązań lub nieuwzględnienie poszczególnych postanowień rozporządzenia, na przykład instrumentów finansowych wykorzystywanych w celu zabezpieczenia stron przez wahaniami cen energii elektrycznej na rynku hurtowym.

27 października 2022, Senat RP podjął uchwałę w sprawie przedmiotowej ustawy, oznaczoną jako Druk nr 2730. Poprawki Senatu RP miały na celu m. in. wprowadzenie do ustawy rozwiązań, które w większym stopniu chronią interesy przedsiębiorstw energetycznych, przy czym nie pogorszą w żadnym stopniu sytuacji odbiorców energii. Nie ulega wątpliwości, że ochrona interesów przedsiębiorstw energetycznych leży także w interesie wszystkich odbiorców energii na terenie RP, którzy korzystają z możliwości wyboru dostawcy energii elektrycznej oraz zalet energii odnawialnej. Należy też dodać, że wokół sektora przedsiębiorstw energetycznych znajduje zatrudnienie tysiące pracowników realizujących różne projekty oraz usługi na rzecz branży. Brak konkurencji, który jest jednym z przewidywanych skutków tej ustawy doprowadzi również do likwidacji miejsc pracy.

Niestety, w przeciągu około dwóch godzin od przekazania Druku nr 2730 do Sejmu RP, niemal wszystkie poprawki, które miały istotny charakter z perspektywy podpisanych pod niniejszym pismem interesariuszy, zostały przez Sejm RP odrzucone w trackie posiedzenia Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Z wyrazami szacunku.