Cele

Do podstawowych zadań Izby należą:

 1. Wspieranie warunków rozwoju w obszarach:
  • wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii w skali lokalnej i ogólnokrajowej;
  • poprawy efektywności energetycznej w skali lokalnej i ogólnokrajowej, w tym bilansowania zapotrzebowania na energię i analizowania kosztochłonności gospodarki energetycznej;
  • transformacji regionów górniczych (tzw. coal regions in transition), w tym zwiększenia popytu na zatrudnienie w sektorze energetyki odnawialnej i rozproszonej oraz sektorach powiązanych;
  • tworzenia i rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych (tzw. smart grids), inteligentnych systemów pomiarowych (tzw. smart metering), inteligentnych miast (tzw. smart cities) oraz infrastruktury paliw alternatywnych, o której mowa w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r. poz. 1124 ze zm.);
  • eko-konwersji pojazdów, co wpisuje się w światowy trend zwany second life oraz poprawy konkurencyjności na rynku właściwym skonwertowanych pojazdów;
  • tworzenia i rozwoju stacjonarnych i mobilnych magazynów energii (tzw. vehicle-to-grid) oraz innych inteligentnych pojazdów (tzw. smart vehicles) oraz szeroko pojętej elektromobilność;
  • tworzenia, funkcjonowania, rozwoju oraz poprawy konkurencyjności na rynku właściwym Klastrów Energii;
  • promocji oraz edukacji (prowadzenie seminariów, szkoleń, doradztwa oraz konsultacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej, organizowanie konferencji, odczytów, sympozjów, ustanawianie ekspertów Izby) w zakresie Klastrów Energii, odnawialnych i rozproszonych źródeł energii oraz kierunków transformacji energetycznej;
  • tworzenia rozwiązań na rzecz pierwszeństwa (w tym programy ambasadorskie oraz pilotażowe) dla energii wytwarzanej lokalnie z odnawialnych i rozproszonych źródeł energii;
  • wspierania inicjatyw związanych z opracowywaniem metodyki mapowania energetycznego kraju, jako elementu kluczowego dla przyszłej transformacji energetycznej Polski.
 2. działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami tradycyjnej działalności energetycznej związanej z wytwarzaniem (poszukiwaniem i wydobywaniem), przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw (w tym działalność na rzecz neutralności klimatycznej gospodarki);
 3. działalność w zakresie rozwoju narzędzi do monitorowania oraz ograniczania zagrożeń w sektorze energii elektrycznej (bezpieczeństwo energetyczne), dokonywania ocen (analiz) i formułowania wniosków (rekomendacji), co do działań niezbędnych w tym zakresie – dla podmiotów zewnętrznych;
 4. działalność w zakresie prognozowania kierunków rozwoju szeroko pojętej energetyki i rynku energetycznego w skali lokalnej, krajowej i zagranicznej (w tym prognozowanie popytu i podaży na energię pozyskiwaną z poszczególnych źródeł);
 5. działalność w zakresie inspirowania, tworzenia lub opiniowania prawa z zakresu szeroko pojętej energetyki, w tym lokalnej, krajowej i europejskiej polityki energetycznej – współpraca z organami administracji publicznej, organami władzy ustawodawczej i wykonawczej, instytucjami naukowymi i innymi podmiotami;
 6. działalność w zakresie inspirowania, tworzenia lub opiniowania rozwiązań technologicznych z zakresu szeroko pojętej energetyki, w tym lokalnej i krajowej;
 7. działalność w zakresie transferu wiedzy z zakresu szeroko pojętej energetyki, jego wspomaganie, przyspieszenie i rozwój, jak również działalność w zakresie prowadzenia prac i programów rozwojowych (wdrażanie innowacyjnych rozwiązań) w powyższym zakresie;
 8. działalność w zakresie nawiązywania kontaktów potencjalnych inwestorów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami energetycznymi dla celów promowania Klastrów Energii, energetyki rozproszonej, energetyki z odnawialnych źródeł energii, infrastruktury paliw alternatywnych, elektromobilności, tzw. eko-konwersji pojazdów, etc.;
 9. działalność w zakresie prowadzenia zadań powierzonych przez organy administracji państwowej i samorządowej (władzy publicznej);
 10. działalnośc w zakresie pozyskiwania (oraz pomoc w pozyskiwaniu) finansowania (krajowego, europejskiego, wewnętrznego, zewnętrznego) na rzecz realizowania zadań statutowych Izby;
 11. działalność w zakresie pomocy przy wydatkowaniu finansowania (krajowego, europejskiego, wewnętrznego, zewnętrznego) – w szczególności jako tzw. instytucja pośrednicząca czy tzw. instytucja wdrażająca (lub inna instytucja tego typu);
 12. działalność w pozostałym zakresie poprzez realizację celów i zadań w zakresie szeroko rozumianej energetyki (energetyki ze źródeł odnawialnych, energetyki rozproszonej), określonych w dokumentach rządowych oraz innych dokumentach przygotowanych i uchwalonych przez odpowiednie organy władzy i administracji publicznej (władzy publicznej);
 13. działalność w zakresie rozwoju i podnoszenia kwalifikacji Członków Izby;
 14. działalność w zakresie promowania osiągnięć gospodarczych i energetycznych Członków Izby;
 15. działalność w zakresie promowania, organizowania i tworzenia warunków do rozstrzygania sporów w drodze alternatywnych metod rozwiązywania sporów (tzw. Alternative Dispute Resolution) – postępowania polubownego i pojednawczego;
 16. działalność w zakresie kształtowania i upowszechniania zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym z udziałem Członków Izby;
 17. przedstawicielstwo i obrona interesów podmiotów zrzeszonych w Izbie wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych;
 18. organizowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej oraz przemysłu (poszczególnych branż gospodarki) dotyczących kierunków rozwoju polskiej energetyki w kontekście jej lokalnej transformacji;
 19. wykonywanie innych zadań, w tym audytu i certyfikacji;
 20. działalność w zakresie prowadzenia warsztatów oraz szkoleń w zakresie tzw. dobrych praktyk dotyczących wszelkich aspektów wymienionych w ustępach 1-19 powyżej.