List otwarty Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE do Pani Marszałek Elżbiety Witek w sprawie odblokowania prac parlamentarnych nad tzw. „ustawą wiatrakową”

List otwarty Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE do Pani Marszałek Elżbiety Witek w sprawie odblokowania prac parlamentarnych nad tzw. „ustawą wiatrakową”

Szanowna Pani Marszałek,

W dniu 5 lipca 2022 r., Rada Ministrów, przyjęła projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Jak wskazuje to samo ministerstwo, w komunikacie z dnia 5 lipca, przepisy te stanowią racjonalny kompromis pomiędzy możliwością rozwoju energetyki wiatrowej, a potrzebami lokalnych społeczności.

To wpływ społeczności lokalnych na realizację inwestycji wiatrowych był wskazywany jako kluczowy i niezbędny element, aby pracować nad nowelizacją. Ten kluczowy czynnik został uwzględniony przez ministerstwo.

Jak również podkreśla MKiŚ, przepisy nowelizacji zakładają, że lokalne społeczności będą mogły zdecydować o zasadach lokalizowania nowych inwestycji dotyczących lądowych elektrowni wiatrowych, a także rozwoju budownictwa mieszkalnego w ich sąsiedztwie.

Tym samym przyjęty w dniu 5 lipca projekt nowelizacji gwarantuje mieszkańcom gmin, które zdecydują się na umożliwienie lokowania inwestycji wiatrowych na swoim terenie, pełne bezpieczeństwo eksploatacyjne tej infrastruktury, zobowiązując wprost inwestorów do używania najnowszych technologii.

Niezwykle ważnym elementem przedmiotowej nowelizacji jest konieczność lokalizacji nowej elektrowni wiatrowej, wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Zagospodarowanie przestrzenne, to oczywiście konieczność pełnej ochrony przyrody na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000, do której również projekt nowelizacji się odnosi w sposób bardzo konkretny.

Szanowna Pani Marszałek, jako organizacja zrzeszająca podmioty zainteresowane budowaniem lokalnego bezpieczeństwa energetycznego – klastry energii, zwracamy uwagę, że przy dzisiejszej sytuacji energetycznej tylko umożliwienie realizacji inwestycji w źródła odnawialne zlokalizowane w sposób rozproszony wpłynie na znaczący spadek cen energii elektrycznej, wzmacniając tym samym poziom bezpieczeństwa energetycznego.

Tym samym apelujemy o pilne rozpoczęcie dalszych prac sejmowych, tym bardziej w świetle widma kryzysu energetycznego w Europie i Polsce!