Nowelizacja ustawy o OZE- rola klastrów energii

Nowelizacja ustawy o OZE- rola klastrów energii

Dzięki współpracy eksperckiej z naszą organizacją (KIKE), rząd wprowadza do swoich prac w zakresie projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, obszary istotne dla dalszego rozwoju klastrów energii. Celem planowanej nowelizacji jest także usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie definicji klastra energii oraz zakresu działania takich klastrów energii, ich rejestracji oraz instrumentów wsparcia.

Klaster energetyczny OZE w Polsce

Projekt ustawy obejmuje:

1) ustanowienie czytelnych zasad zawierania porozumienia o utworzeniu klastra energii oraz doprecyzowanie definicji klastra energii;

2) doprecyzowanie przepisów określających zakres oraz obszar działania klastra energii;

3) stworzenie rejestru klastrów energii oraz określenie zasad jego funkcjonowania;

4) zapewnienie warunków rozwoju klastrów energii poprzez wprowadzenie mechanizmu premiowania zużywania na własne potrzeby (tzw. autokonsumpcja) energii wytworzonej przez członków klastra energii;

5) ułatwienie współpracy poszczególnych członków klastra energii z operatorami systemów dystrybucyjnych poprzez określenie szczegółowych zasad tej współpracy;

6) określenie dla klastrów energii wymagań w zakresie stopnia pokrycia w ciągu roku łącznych potrzeb własnych członków klastra energii w zakresie energii elektrycznej, łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej, a także wymogu, aby co najmniej 30%, a od 1 stycznia 2026 r. – co najmniej 50% energii wytwarzanej w rejestrowanym klastrze energii pochodziło z OZE – będzie to warunkiem skorzystania z preferencyjnych rozwiązań przewidzianych w projekcie.

Przy okazji tej nowelizacji, planowane jest także uproszczenie procedur administracyjnych, wprowadzenie możliwości bezpośredniego handlu energią przez prosumenta oraz wdrożenie systemu wsparcia, dla instalacji ponad 15-letnich.