Zakończył się I Kongres Energetyki Rozproszonej

Zakończył się I Kongres Energetyki Rozproszonej

Za nami I Kongres Energetyki Rozproszonej zorganizowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie przy współpracy z Krajową Izbą Klastrów Energii i OZE oraz Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska. Jest to jedno z głównych wydarzeń branży OZE, które gromadzi środowiska gospodarcze, naukowe oraz przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, stanowiąc platformę wymiany doświadczeń i nowych wizji, które zaowocują dalszym rozwojem energetyki rozproszonej. jedno z głównych wydarzeń branży OZE. Kongresowi towarzyszył również szereg sesji i warsztatów.

W przyszłości miliony dużych i małych elektrowni wiatrowych i słonecznych będą sercem naszego zaopatrzenia w energię. Jednocześnie wraz z rozwojem elektromobilności i ogrzewania elektrycznego rośnie liczba konsumentów. Integracja wszystkich rozproszonych zasobów energii z siecią jest zarówno wyzwaniem, jak i szansą na stabilne dostawy energii. Podczas I Kongresu Energetyki Rozproszonej który odbył się w dniach 24–26 września br. na terenie kampusu AGH w Krakowie, ponad 100 prelegentów i panelistów, w tym renomowani eksperci omówili, w jaki sposób rozwijać energetykę rozproszoną w pełnym zakresie i ułatwić aktywne uczestnictwo konsumentów w tym procesie.

Zakres tematyczny KER obejmował problemy i wyzwania kluczowe dla przyszłości polskiej transformacji energetycznej. Wchodzący w skład Rady Programowej Kongresu, wiodący eksperci ze świata biznesu, nauki i administracji, zapewnili uczestnikom wysoki poziom merytoryczny debaty oraz trafny dobór tematów.

Wyróżnikiem wydarzenia była koncentracja na lokalnym wymiarze transformacji energetycznej. Unikatowy charakter Kongresu wyrażał się w połączeniu sprawdzonej formuły Forum Energetyki Rozproszonej z odbywającą się trzeciego dnia konferencją naukową. Umożliwiło to jeszcze efektywniejszą współpracę głównych interesariuszy transformacji – środowisk gospodarczych, naukowych oraz administracji centralnej i samorządowej. W pierwszym dniu KER odbyły się tutoriale tematyczne dotyczące zagadnień związanych z energetyką rozproszoną i OZE.

Istotnym tematem obrad były również uwarunkowania transformacji energetycznej występujące w miastach i gminach wiejskich. Ważną rolę w tym procesie odegrają samorządy lokalne i regionalne, których reprezentanci zostali zaproszeni do obrad.

Podczas I edycji KER odbyła się również sesja podsumowująca VI forum Energetyki Rozproszonej. Wybitni eksperci omówili rolę energetyki rozproszonej w bilansie energetycznym Polski, zagadnienia dotyczące współpracy nauki z biznesem w obszarze energetyki rozproszonej oraz problematykę inteligentnej dystrybucji.

Drugiego dnia Kongresu odbyła się Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej, podczas której naukowcy zaprezentowali wyniki swoich badań w ramach wystąpień oraz sesji posterowej. Ożywione debaty i dyskusje środowiska nauki i przemysłu świadczą o tym, że udało się osiągnąć cel Kongresu – połączenie potencjału polskiego środowiska naukowego z otoczeniem biznesowo-przemysłowym. Dyskutowano m.in. na temat współpracy RZE z siecią zasilającą; geotermii oraz podziemnego magazynowania energii i ciepła;, odzyskiwania energii z otoczenia (energy harvesting); magazynowania i konwersji energii; wyceny energetycznych projektów inwestycyjnych oraz ich opłacalności i ryzyka, a także na temat paliw z odpadów i ciepła odpadowego.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wziąć udział w warsztacie „Klastry a elastyczność sieci”. Eksperci z Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE wskazali praktyczne przykłady klastrów energii należących do KIKE, realizujących już dziś strategię energetyki rozproszonej. Liczną publiczność zgromadził dwugodzinny panel KIKE i OZE pt. „Klastry energii jako ważna perspektywa zwiększenia elastyczności sieci” skierowany do przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców działających w klastrach energii lub planujących ich założenie. Najlepsi polscy specjaliści w dziedzinie energetyki rozproszonej – eksperci KIKE i OZE Albert Gryszczuk, Sławomir Nowicki, Artur Kuźniacki, Bartłomiej Borek i Daniel Raczkiewicz zaprezentowali praktyczne zagadnienia związane z działalnością konkretnych klastrów i ich wpływie na sieć energetyczną w Polsce. Zwieńczeniem wydarzenia było podpisanie przez przedstawicieli organizacji rozwijających energetykę rozproszoną wspólnego stanowiska „Energetyka rozproszona dla przyszłości Polski” oraz powołanie „Zespołu koordynacyjnego ds. rozwoju energetyki rozproszonej”. Do jego zadań należy monitorowanie rozwoju ER w Polsce, a także wydawanie rekomendacji co do pożądanych działań legislacyjnych, regulacyjnych i organizacyjnych służących rozwojowi ER w Polsce.

Podczas Kongresu miało miejsce uroczyste wręczenie nagrody naukowej im. Prof. W. H. Nernsta za osiągnięcia naukowe i techniczne związane z procesami elektrochemicznymi. Laureatami V edycji nagrody zostali: dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak, prof. IMP PAN (Instytut Maszyn Przepływowych PAN) w kategorii Osiągnięcie Techniczne; dr Tomasz Kosmala (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski) w kategorii Osiągnięcie Naukowe oraz mgr inż. Olaf Dybinski (Instytut Techniki Cieplnej, Faculty of Power and Aeronautical Engineering WUT, Politechnika Warszawska) w kategorii Osiągnięcie Praktyczne.

Laureatem, przyznawanej za szczególne zasługi dla rozwoju nowej energetyki, Nagrody „Kreator Nowej Energetyki” za rok 2022 został prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były Premier RP. Natomiast nagrodą za rok 2023 uhonorowano Rafała Gawina, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wydarzenie składające się z VI Forum Energetyki Rozproszonej oraz I Konferencji Naukowej Energetyki Rozproszonej zgromadziło imponującą liczbę uczestników, panelistów i prelegentów, co jest niezbitym dowodem, że potrzebna jest przestrzeń integrująca środowiska nauki, przemysłu, administracji centralnej i samorządowej oraz inicjatywy obywatelskie. Aby sprostać wyzwaniom, jakie niesie trwająca transformacja energetyczna, niezbędna jest synergia przedsięwzięć oraz kolejne zmiany regulacyjne.

– Jesteśmy przekonani, iż spotkania podczas I KER – wymiana myśli, doświadczeń i nowych wizji – zaowocują dalszym rozwojem energetyki rozproszonej. Merytoryczne dyskusje i Państwa liczny udział w tegorocznym wydarzeniu, dla nas jako Organizatorów, są najlepszą motywacją do przygotowania kolejnych edycji Kongresu. Już dziś zapraszamy do udziału w II Kongresie Energetyki Rozproszonej, który odbędzie się w czerwcu 2024 roku – napisali organizatorzy I Kongresu Energetyki Rozproszonej